अन्नबाली, दलहनबाली किसानको लागि कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण पुस्तिका